این پکیج مختص کسانیست که با پروسه ی اپلای آشنا نیستند و یا فرصت کافی برای یافتن دانشگاه و سپس ارسال مدارک و مکاتبه با اساتید را ندارند.در این پکیج سعی شده است تا تمامی مراحل اپلای توسط مشاور متخصص در امور اپلای انجام شود و متقاضیان فقط وظیفه ی آماده سازی مدارک را انجام دهند.
لیست وظایف مشاور به صورت مختصر در ذیل آورده شده است.
مشاوره ی ابتدایی با متقاضی و مشخص کردن مسیر پیش رو
راهنمایی کامل در مورد آماده سازی مدارک به متقاضی
مشخص کردن دانشگاه های مورد نظر و کسب رضایت متقاضی جهت اپلای برای این دانشگاه ها
ویرایش یا نگراش رزومه و انگیزه نامه متقاضی
مکاتبه با دانشگاه و استاد در صورت نیاز
اپلای
اخذ برگه ی پذیرش و ارسال آن برای متقاضی
مشاوره و راهنمایی به متقاضی برای اخذ ویزا و مصاحبه های سفارت
اتمام پرونده